Naujienos

Šiame puslapyje galite rasti naudingas naujienas

Aktuali informacija

Juridinių asmenų naudos gavėjų informacijos pateikimas JANGIS.

2022 m. sausio mėn. 31 d.

Nuo 2022 m. sausio mėn. pradėjo veikti JADIS naudos gavėjų posistemis (JANGIS), kurioje visų formų Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) vykdydami Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme įtvirtintą prievolę turi pateikti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie juridinio asmens naudos gavėjus.

JANGIS sistemos veikla ir informacijos pateikimas vykdomas etapais, todėl jau dabar Registrų centras kviečia teikti duomenis visų formų juridinius asmenis, kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys. Nuo 2022 m. gegužės planuojamas antrasis etapas, kurio metu bus kviečiama pateikti informaciją apie tiesiogiai ir netiesiogiai juridinius asmenis kontroliuojančius fizinius asmenis. Pažymėtina, kad pirmajame ir antrajame etape informacijos apie naudos gavėjus pateikti negalės investiciniai fondai ir investicinės bendrovės. Trečiuoju etapu, nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. Registrų centras informaciją apie naudos gavėjus kvies pateikti visų formų juridinių asmenų valdymo organus ar jų įgaliotus asmenis.

Dokumentai

Kas yra naudos gavėjas?

Remiantis Registrų centro pateikta informacija, naudos gavėjas apibūdinamas kaip:

  • fizinis asmuo, kuris būdamas juridinio asmens savininku ir turėdamas daugiau kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų, gauna iš jo naudą;
  • fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, priimti strateginio pobūdžio sprendimus;
  • fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininkas ar narys.

Kaip pateikti duomenis apie naudos gavėjus?

Duomenys apie juridinių asmenų naudos gavėjus teikiami tik elektronine forma Registrų centro savitarnoje, o šių duomenų pagrindu suformuoti naudos gavėjų sąrašai pasirašomi elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Duomenis apie naudos gavėjus teikia ir už teikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą įstatymų numatyta tvarka atsako:

  • juridinio asmens valdymo organas;
  • kitas įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatytas asmuo;
  • juridinio asmens vardu įgaliotas teikti duomenis fizinis asmuo.

Kokius duomenis reikia pateikti JANGIS?

Juridinio asmens valdymo organas arba jo įgaliotas asmuo teikdamas informaciją JANGIS sistemoje turi atskleisti šiuos naudos gavėjo duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (jeigu suteikiamas), valstybė, kuri išdavė asmens tapatybė patvirtinantį dokumentą, gyvenamoji vieta, pilietybė (-ės), rezidavimo valstybė (valstybės) mokesčių tikslais, informacija apie turimas nuosavybės teises ir jų apimtį.

Teikiant informaciją apie netiesioginius naudos gavėjus, kai juridinis asmuo yra kontroliuojamas per vieną ar daugiau kitų juridinių asmenų, JANGIS sistemoje bus privaloma pateikti visų tokių juridinių asmenų duomenis: pavadinimą, kodą, teisinę formą, buveinės adresą, turimų nuosavybės teisių apimtis; Jei netiesioginis naudos gavėjas užsienio juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, registro, kuriame įregistruotas juridinis asmuo pavadinimas, juridinio asmens įregistravimo data.

Pažymėtina, kad informaciją apie juridinį asmenį kontroliuojantį asmenį galima pateikti tik vieną kartą, pvz. jei MB narys ir vadovas yra vienas ir tas pats asmuo, pakanka pateikti tik nario duomenis.

JANGIS teikimas ČIA.

Susisiekite

Užpildykite formą, nurodykite Jus dominančią įmonę ir mes nedelsiant su Jumis susisieksime